top of page

Informacja O Ochronie Danych Osobowych

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH`

KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI W POLSCE 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych. Identyfikacja może zostać dokonana albo na podstawie danych albo w połączeniu z dowolnymi innymi informacjami znajdującymi się w posiadaniu administratora danych lub takimi, które mogą wejść w jego posiadanie. Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”) uchwalone przez Parlament Europejski i Radę oraz przez obowiązujące prawo polskie.

 

Kim jesteśmy?

Kościół Anglikański w Polsce jest administratorem danych (dane kontaktowe poniżej). Oznacza to, że decyduje on, w jaki sposób i w jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe.

 W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Kościół Anglikański w Polsce wypełnia spoczywające na nim zobowiązania nałożone na mocy przepisów RODO poprzez aktualizowanie danych osobowych; ich bezpieczne przechowywanie i niszczenie; nie gromadzenie i nie zatrzymywanie nadmiernych ilości danych; zapewnianie ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:  

 • zapewnienie parafianom opieki duszpasterskiej;·             

 • umożliwienie świadczenia wolontariatu na rzecz społeczeństwa w Polsce przez Kościół Anglikański w Polsce, zgodnie z zapisami Statutu;

 • administrowanie kartotekami wiernych;

 • pozyskiwanie funduszy i popieranie interesów Kościoła Anglikańskiego w Polsce;

 • zarządzanie pracownikami i wolontariuszami Kościoła Anglikańskiego w Polsce;

 • prowadzenie naszych danych księgowych i zbiorów danych;

 • prowadzenie strony internetowej Kościoła Anglikańskiego w Polsce i świadczenie usług, o które poprosiły osoby fizyczne;

 • informowanie o aktualnościach, wydarzeniach, działaniach lub usługach świadczonych przez Kościół Anglikański w Polsce na terenie Warszawy, Krakowa, Gdańska i innych miejsc, w których Kościół Anglikańskie w Polsce może uwyraźnić swoją obecność;

 • udostępnianie Państwa danych kontaktowych na rzecz biura Diecezji Europejskiej, tak aby mogli Państwo być na bieżąco informowani o nowościach, wydarzeniach, działaniach i usługach, które będą miały miejsce w diecezji i które są istotne dla funkcji, którą Państwo sprawujecie;

 • kontaktowanie się z osobami za pośrednictwem ankiet w celu przeprowadzenia badania dotyczącego opinii na temat bieżących usług lub potencjalnych nowych usług.

 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

 Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą została ochrzczona w Kościele Anglikańskim w Polsce albo przyłączyła się do Kościoła Anglikańskiego w Polsce zgodnie z jego wewnętrznymi zasadami;

 • osoba, której dane dotyczą, nie posiadała zdolności do czynności prawnych i stała się członkiem Kościoła Anglikańskiego w Polsce na podstawie wyrażonej woli co najmniej jednego z jego rodziców lub opiekuna prawnego;

 • osoba, której dane dotyczą ma regularny kontakt z Kościołem Anglikańskim w Polsce w związku z realizacją jego statutowych celów;

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych            osobowych albo uczynił to w jej imieniu przynajmniej jeden z rodziców albo opiekun prawny;

 • przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu podjęcia kroków na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takiej umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Kościół Anglikański w Polsce

 • przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania czynności urzędowych powierzonych Kościołowi Anglikańskiemu w Polsce;

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Kościół Anglikański w Polsce lub osobę trzecią, chyba że takie interesy są podrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i swobód osoby, której dane dotyczą i które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osobą, której dane dotyczą jest dziecko.

 • Udostępnianie Państwa danych osobowych

 Państwa dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i będą udostępniane tylko członkom Rady Kościoła i duchownym Kościoła. Osoby trzecie spoza parafii będą mogły uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, jedynie jeśli wyrażą na to Państwo zgodę.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 Przechowujemy dane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w przewodniku „Zachować czy usunąć – jak dbać o dane parafialne” [„Keep or Bin: Care of Your Parish Records“], dostępnym na stronie internetowej Kościoła Anglii (Church of England). 

W szczególności przechowujemy dane z aktualnego spisu wyborców (electoral roll); deklaracje patronackie i związane z nimi dokumenty do 7 lat po roku podatkowym, do którego się odnoszą. Księgi parafialne (księgi ochrzczonych, zawartych małżeństw, zgonów) są przechowywane bezterminowo.

Państwa prawa i Państwa dane osobowe

 O ile nie ma zastosowanie odstępstwo, o którym mowa w przepisach RODO, mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do własnych danych osobowych: ·             

 • prawo do żądania kopii danych osobowych, które posiada Kościół Anglikański w Polsce;             

 • prawo do żądania skorygowania danych osobowych, które posiada Kościół Anglikański w Polsce, jeżeli okaże się, że są one nieprawidłowe lub nieaktualne;

 • prawo do tego by dane osobowe zostały usunięte jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane przez Kościół Anglikański w Polsce;

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

 • prawo do wnioskowania o ograniczenie dotyczące dalszego przetwarzania – w przypadku sporu związanego z prawidłowością lub przetwarzaniem danych osobowych;

 • prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 

Dalsze przetwarzanie

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać dane osobowe w nowym celu, który nie jest objęty niniejszą Informacją o ochronie danych, poinformujemy Państwa o tym fakcie za pomocą nowego zawiadomienia. Wówczas, przed rozpoczęciem przetwarzania, wyjaśnimy Państwu to nowe zastosowanie danych osobowych i określimy odpowiednie cele i warunki ich przetwarzania. Za każdym razem, gdy będzie to niezbędne, będziemy zwracać się do Państwa o uprzednią zgodę na przetwarzanie danych w nowym celu.

 

Dane do kontaktu

Aby skorzystać ze wszystkich stosownych praw, złożyć zapytanie albo skargę, należy skontaktować się z Kościołem pod adresem admin@anglicanchurch-poland.org

Mogą Państwo również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@giodo.gov.pl.

bottom of page